สตรีมีครรภ์: ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์จำเป็นต้องแจ้งให้สายการบินทราบถึงอายุครรภ์เมื่อทำ การสำรองที่นั่งและ ณ เคาน์เตอร์เช็คอิน โดยผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการเดินทางดังต่อไปนี้:

  1. อายุครรภ์ไม่ถึง 27 สัปดาห์ (ตลอดช่วงอายุครรภ์): ผู้โดยสารจะต้องลงนามยินยอมในเอกสารจำกัดขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน แอร์เอเชีย/แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เมื่อทำการเช็คอินเพื่อแสดงความยินยอมไม่ทำการเรียกร้องใดๆต่อสายการบินแอร์ เอเชีย/แอร์เอเชีย เอ็กซ์
  2. อายุครรภ์ในช่วงสัปดาห์ที่ 28 สัปดาห์ ถึง 34 สัปดาห์ (ตลอดช่วงอายุครรภ์):
    1. ผู้โดยสารต้องแสดงใบรับรองแพทย์ที่ระบุอายุครรภ์และรับรองว่าผู้โดยสาร สามารถเดินทางได้ ซึ่งใบรับรองแพทย์จะต้องมีอายุไม่เกินสามสิบวัน (30) นับจากวันออกเดินทางเข้าหรือออกประเทศตามกำหนดการเดินทาง
    2. โดยผู้โดยสารจะต้องลงนามยินยอมในเอกสารจำกัดขอบเขตความรับผิดชอบของสาย การบินแอร์เอเชีย/แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เมื่อทำการเช็คอินเพื่อแสดงความยินยอมไม่ทำการเรียกร้องใดๆต่อสายการบินแอร์ เอเชีย/แอร์เอเชีย เอ็กซ์
  3. อายุครรภ์ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 35 ขึ้นไป: สายการบินปฏิเสธการให้บริการ

Air Asia | Pregnant guests

Guests who are pregnant up to 27 weeks may travel with us by completing our AirAsia/AirAsia X Liability Statement at our check-in counters.

Guests who are pregnant between 28 and 34 weeks will need to submit a doctor’s letter or a medical certificate confirming the number of weeks of pregnancy. The letter or certificate must not be dated more than 30 days from the date of travel. Guests are also required to complete our AirAsia/AirAsia X Liability Statement at our check-in counters.

Guests who are 35 weeks pregnant or more will not be allowed to travel with AirAsia/AirAsia X.

Flying when you’re pregnant guidelines (more international airlines)

sda